Tác giả :
1. Nghị định số 16/2016/NĐ­CP, ngày 16/03/2016 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

2. Nghị định số 93/2009/NĐ­CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

3. Thông tư số 07/2010/TT­BKH hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ­CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

4. Quyết định số 119/2009/QĐ­TTg, ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA;

5. Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT­BKHĐT­BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư­Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ­TTg, ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

6. Thông tư số 01/2008/TT­BNG, ngày 04/02/2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

7. Thông tư số 04/2007/TT­BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

8. Thông tư 108/2007/TT­BTC ngày 7/9/2007 về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

9. Thông tư số 40/2011/TT­BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số108/2007/TT­BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

10. Thông tư 219/2009/TT­BTC, ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính về quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn ODA;

11. Thông tư số 192/2011/TT­BTC sửa đổi một số định mức chi tiêu của Thông tư 219/2009/TT­BTC áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng vốn ODA;

12. Thông tư 82/2007/TT­BTC, ngày 12/7/2007 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN;Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
        CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN KẾT            
 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 37 221 223 - Số nội bộ: 8880 hoặc 8884
E-mail: oia@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 18,147

Tổng truy cập:218,756